1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pred 99. rokmi sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila ďalší vývoj sveta

V týchto dňoch uplynulo 99 rokov od revolúcie, ktorá sa zvykla nazývať Veľká októbrová socialistická. Žiadny masovo komunikačný prostriedok na Slovensku sa ani nezmienil o výročí tejto udalosti. Ak možno áno, tak typicky v zmysle zarytého, spravidla primitívneho a dogmatického antikomunizmu. Mimochodom, na prednosti socializmu „pľujú“ média, ich redaktori i niektorí politici na Slovensku takmer pravidelne. Je preto namieste si aspoň krátko pripomenúť, ako sa táto historická udalosť stala a čo priniesla svetu.

Októbrová revolúcia nebola ani náhodným javom, ani nejakou konšpiráciou zorganizovanou akýmisi „tajnými silami“ sveta. Bola pripravovaná samotným vývojom udalosti v Rusku a vo svete. Rozhodné zmeny v krajine približovalo a očakávalo niekoľko pokolení revolucionárov.

Na začiatku 20.storočia bolo Rusko v situácii, kedy sa tu prelínali rôzne sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých žili občania tejto krajiny. Boli tu črty a podmienky kapitalistické, hlavne v priemyselných centrách a boli tu črty a podmienky poddanské na vidieku. V okrajových častiach Ruska ešte fungoval patriarchálny systém. V krajine sa teda vyostrovali ostré protiklady a potreba riešenia otázok robotníkov, roľníkov a národnostných problémov. Takúto spleť veľmi ostrých protirečení sa nepodarilo vyriešiť ani cárskej moci, až do začiatku 1.svetovej vojny. V uvedenom stave bola krajina vtiahnutá vládnucou mocou do krvavého vojnového konfliktu, bez toho, aby občania chápali jeho cieľ, nepripravená ani ekonomicky ani vojensky. Revolúcia sa stala jediným prostriedkom, ktorý mohol zachrániť Rusko od národnej katastrofy.

Ešte pred októbrom krachla cárska moc. Moci sa ujali liberálno buržoázne strany, ale ani oni po zvrhnutí cára neboli schopné dať krajine smerovanie na východ z hlbokej krízy. Na prehĺbujúcu sa nespokojnosť ľudových más sa pokúsili reagovať diktatúrou buržoázie. V tejto situácii však už boli prirodzené odstrčení na okraj politického procesu rozhorčeným a revolučne naladeným ľudom.

V októbri 1917 došlo k revolúcii. Bola to socialistická revolúcia. Teoretické vývody Marxa a Engelsa boli uskutočnené v praxi. Jej víťazstvo zabezpečila avantgarda robotníckej triedy a pracujúcich roľníkov - boľševická strana. Táto strana nového typu dokázala majstrovsky spojiť veľké úsilie s pragmatizmom v činnosti, vernosť princípom s pružnosťou taktiky.

Októbrové ozbrojené povstanie bolo možné vďaka opore boľševikov na široké ľudové masy. Robotníci ho uvítali ako východisko z kapitalistického otroctva. Podporili ho roľníci, ktorí boli zúfali z biedy a vykorisťovania zo strany kulakov a statkárov. Nadchlo vojakov, ktorí prichádzali o priateľov v zbraní v imperialistickej vojne a ktorí museli zanechať svoje rodiny v polohladovej existencii. Revolúciu podporili aj okrajové oblasti Ruska, ktoré už boli unavené od útlaku a postavenia „cudzákov“. Na stranu revolúcie sa priklonila aj značná časť inteligencie, ktorej sa už zunovali nepodarení, zlodejskí štátni úradníci a demagógovia z liberálno – buržoáznych strán. Krajina bola ozaj „tehotná“ revolúciou. Boľševici sa zmocnili moci za minimálneho odporu zbytkov vládnucich tried a fakticky nekrvavou cestou.

Boľševici nezapríčinili rozviazanie občianskej vojny. Prevzatie moci Sovietmi prebehlo fakticky za niekoľko týždňov a v zásade nekrvavo. Krvavá občianska vojna sa začala o niekoľko mesiacov neskôr. Rozpútali ju sily starej spoločnosti, ktoré sa opierali o vojenskú agresiu 14 buržoáznych štátov. Pre boľševikov sa obrana krajiny od zväzku bielogvardejcov a interventov premenila na občiansku vojnu a aj na vojnu vlasteneckú. Za podpory ľudu bolo dosiahnuté víťazstvo nad interventmi a ich spojencami.

Revolúcia nemala charakter ničenia a rozvratu, ale znamenala začiatok budovania a vytvárania hodnôt. Práve rozvrátenú krajinu zdedila po cárskom a buržoáznom vládnutí. Od prvých dní sa sovietská vláda začala venovať budovateľskej činnosti, plniť svoje záväzky pred robotníkmi a roľníkmi, dosiahla vystúpenie z imperialistickej vojny.

Vytvoril sa systém sovietov a cez riadiacu a vedúcu vertikálu riadenia: ľud – soviety – strana sa v rokoch 1929-1930 rozvinula socialistická výstavba. V jej priebehu sa ZSSR dostal na prvé miesto vo svete v tempách ekonomického rastu.

Úspešne sa podarilo uskutočniť industrializáciu krajiny, kolektivizáciu roľníctva, likvidovať negramotnosť a uskutočniť kultúrnu revolúciu. Za 20 rokov sa 70 krát zvýšil potenciál krajiny a ZSSR sa stal presvedčivou alternatívou kapitalizmu. A to v dobe, kedy sa kapitalistický systém nachádzal v kŕčoch ťažkej hospodárskej krízy.

Vyriešiť túto krízu sa kapitál rozhodol vojenským konfliktom. Využil na to službu nemeckého fašizmu, ktorý mal zničiť prvý v histórii socialistický štát a odovzdať jeho zdroje do rúk svetovej finančnej oligarchii. Avšak sovietsky ľud nielenže sa ubránil vo Veľkej vlasteneckej vojne, ale porazil fašistické Nemecko a militaristické Japonsko a v krátkej dobe obnovil zničenú krajinu. Je treba zdôrazniť, či sa to niekomu páči, alebo nie, že sa tak stalo vďaka organizačnej a inšpirujúcej činnosti Všeruskej Komunistickej strany /boľševikov/ a mobilizácii síl sovietskeho ľudu. Výsledkom 2.svetovej vojny bol aj vznik systému socialistických krajín.

Sovietsky zväz dosiahol obrovské ekonomické a politické úspechy. Nie je možné v krátkosti ani vymenovať všetky stavby päťročníc do druhej svetovej vojny. Víťaznú, červenú zástavu nad Reichstagom vztýčili vojaci tejto krajiny. V ZSSR bola vybudovaná prvá na svete atómová elektráreň, ale aj prvý kozmický sputnik. Jurij Gagarin, prvý človek vo vesmíre, bol občanom ZSSR. Vytvorenie raketového jaderného štítu, dosiahnutie vojensko-politickej rovnováhy s USA, ale aj integrácia krajín v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, pomoc krajinám Ázie, Afriky, Latinskej Ameriky v boji proti kolonialistom – to bola všetko zásluha Sovietskeho zväzu. Dnes to málo kto chce priznať, ale ústupky buržoázie v kapitalistických krajinách a ich súhlas na mnohé sociálne výhody pracujúcim i demokratické opatrenia sa uskutočnili len vďaka tomu, aby socializmus nemohol slúžiť jediným príkladom, vzorom, alternatívou ich existencie. Svojim spôsobom socializmus uľahčil utláčaným triedam život i boj za svoje oslobodenie. Z nich mnohé pretrvávajú dodnes.

Reakcia buržoáznej propagandy a manipulácie s verejnou mienkou je logická. Svetový kapitál a jeho prostriedky /média, politici, vydavateľstva, výuka v školách, kultúra a i..../“pľujú“ na socializmus minulosti i na socializmus vôbec z jedného hlavného dôvodu: bránia „svoje právo“ kradnúť a utláčať, špekulovať a podvádzať. Preto očierňujú minulosť socializmu a snažia sa vymazať historickú pamäť na to, že žiť sa dá aj inak.

7.11. 2016 Pavol Suško