1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Volebný program KSS na voľby do NR SR v marci 2016

2015-12-29
.
PROGRAM  ALTERNATÍVY  NA ZÁCHRANU SLOVENSKA
Volebný  program  KSS na voľby do NR SR v marci  2016
xxxxxMy komunisti si plne uvedomujeme, že súčasný systém na Slovensku predstavuje bezohľadný, nehumánny systém, založený na vykorisťovaní človeka človekom, na podvodnom konaní, klamstve, zlodejstve, korupcii, nespravodlivosti, v ktorom je človek len nástrojom zisku. Rovnako tak ako proti človeku, sa kapitalizmus stavia aj proti okolitej prírode, proti životnému prostrediu a stavia človeka do vážneho  protikladu s ňou. Svojim fungovaním, ale aj cieľavedomým ovplyvňovaním vedie ľudí k morálnemu úpadku, deformovaniu ľudských hodnôt, ale aj popieraniu našej histórie, tradícii a kultúry.  Preto ho treba prekonať a v budúcnosti nastoliť  dokonalejšiu, pokrokovejšiu, sociálno-spravodlivú spoločnosť – socializmus, založenú na hospodárskej a politickej pluralite a na skutočnej spravodlivosti. Nástrojom k dosiahnutiu tohto cieľa je odstránenie modelu výlučnosti súkromného vlastníctva kapitálu, ktorý produkuje vládu bohatej menšiny nad demokratickou väčšinou spoločnosti. Nechceme, aby občan Slovenska bol otrokom cudzieho a domáceho kapitálu, ale slobodným občanom v suverénnej Slovenskej republike.
xxxxxKomunistická strana Slovenska predkladá občanom Slovenskej republiky  desať prioritných  oblasti svojho programu na záchranu Slovenska:
I.
BUDEME PRESADZOVAŤ ŠTÁTNE ZÁUJMY  SLOVENSKA  A  JEHO OBČANOV.
ZDEMOKRATIZUJEME  EKONOMICKÝ SYSTÉM A ODSTRÁNIME ZAHRANIČNÚ
EKONOMICKÚ OKUPÁCIU
Vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bánk, podporou zamestnaneckých podnikov, obecných sociálnych podnikov, malých a stredných podnikov, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia republiky a pracujúcich  nastolíme demokraciu pre vykorisťovanú väčšinu.
Dôvody: V súčasnosti sa uprednostňujú záujmy cudzích spoločností, ktoré sa zvýhodňujú daňovými prázdninami a poskytovaním lacnej pracovnej sily, ktorá nemá možnosť pracovať v štátnom sektore. Totalita súkromného vlastníctva a voľný trh zlyhali. Nimi spôsobenú nezamestnanosť a chudobu neriešila žiadna vláda zmenou systému, iba predstierali riešenia kozmetickými úpravami. Rozhodujúca, teda ekonomická moc ostáva po voľbách vždy v rukách súkromných spoločností. Záujmy občanov Slovenskej republiky ostávajú nepovšimnuté.
II.
ZALOŽÍME SILNÚ ŠTÁTNU BANKU A ŠTÁTNU POISŤOVŇU, KTORÉ BUDÚ
POSKYTOVAŤ OBČANOM VÝHODNEJŠIE SLUŽBY  AKO SÚKROMNÉ INŠTITÚCIE
Nevyhnutnou podmienkou materiálneho zabezpečenia našich ľudí je aj odzbrojenie finančnej moci, ktorú súkromné banky zneužívajú na dosahovanie nadmerných ziskov vysokými úrokmi pri pôžičkách a nízkymi úrokmi pri sporení. Preto požadujeme doplnenie finančného systému o silnú štátnu banku a štátnu poisťovňu, aby bola zabezpečená pluralita, konkurencia a aby boli naši občania chránení pred ochudobňovaním.
Dôvody: Je svetová kríza, ale zisky zahraničných súkromných bánk rastú a znásobujú sa na úkor zhoršovania situácie našich občanov. Do zahraničia ročne celkom odíde z výrobnej a finančnej sféry miliardy eur ziskov. Slovensko potrebuje finančné inštitúcie vo verejnom vlastníctve, ktoré budú slúžiť a pomáhať občanom, ako tomu bolo za socializmu.
Môže sa to odraziť na lepších podmienkach poskytovania služieb ako lacnejších spotrebných úveroch, vyšších úrokoch pri sporení, menších poplatkoch za bežné služby.
III.
ZVÝŠIME POČET  ŠTÁTNYCH  PODNIKOV  AKO  ZÁRUKU
SOCIÁLNE SPRAVODLIVÉHO ŠTÁTU A  TVORBY PRACOVNÝCH MIEST
Našim cieľom je zvýšenie podielu štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska a tým získanie zdrojov na realizáciu nášho ekonomického programu, zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatného zdravotníctva, rozvoj vedy, modernizáciu školstva, dôstojné sociálne zabezpečenie, ekologické opatrenia, šport, nekomerčné kultúrne aktivity.
Štátne podniky a spoločnosti musia bezpodmienečne ovládať verejné zdroje štátu - vodu, nerastné bohatstvo, všetky druhy strategických energii, zem, lesy a porasty.
Pripravíme opatrenia na zákonné získanie strategických podnikov do vlastníctva štátu.
Dôvody: Slovensko po privatizácii nemá vlastnú výrobu ani export. Vláda nemá rozhodujúcu, teda ekonomickú moc, lebo je vo veľkej časti v rukách 3 finančných skupín a 5 veľkých spoločností. A preto ju treba vrátiť výkonnej moci, ktorá vzišla z vôle ľudu. Dane a odvody nestačia na dobrú životnú úroveň spoločnosti. Naša krajina má možnosť využívať biotechnológiu na výrobu potravín, liekov a na ochranu prírody; zapojiť sa do výroby obnoviteľných zdrojov energie; spracovávať domáce suroviny (drevo) s vysokou pridanou hodnotou; využívať domáce „mozgy“ na vlastný výskum i vývoj a neobmedzovať sa iba na montovanie cudzích áut, ktorých sa na svete vyrába nadbytočné množstvo. Výstavba štátnych podnikov sa môže financovať zo štátneho rozpočtu, ale aj z výhodných pôžičiek s nízkym úrokom, aké vedia poskytnúť niektoré krajiny, kde má KSS kontakty. Štátne podniky môžu spravodlivo odmeňovať zamestnancov, lebo sa neženú za maximálnymi ziskami za cenu vykorisťovania, ale im stačí rentabilnosť. Ďalšou ich prednosťou je, že zisky neodtekajú do zahraničia, ale prispievajú na životnú úroveň spoločnosti.
IV.
PRESADÍME SKUTOČNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV
Sme za dodržiavanie všetkých ľudských práv, vrátane práv na ochranu ľudského života, prácu, ochranu pred nezamestnanosťou, odmenu umožňujúcu dôstojný a blahobytný život, práv na bývanie, vzdelanie , zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Tak, ako je to zakotvené v Charte ľudských práv OSN a v Ústave SR.
Dôvody: Pravicové strany sa obmedzujú na politické, občianske a náboženské práva. Ekonomické a sociálne práva ostávajú nenaplnené, pretože ich dodržiavanie by prekážalo v dosahovaní maximálnych ziskov kapitálu. V jeho službách boli a sú väčšou či menšou mierou všetky doterajšie koaličné strany, vlády a parlamenty Slovenska po roku 1989. KSS je za využitie poučenia celého ľudstva, ktoré je skoncentrované v Charte ľudských práv.
Ďalšie opatrenia:
-budeme presadzovať zmeny zákonov na elimináciu úžery a na obmedzenie exekúcii v prípadoch     občanov, ktorí boli oklamaní, zneužití alebo podvedení;
- podnietime širokú informačnú a diskusnú kampaň  medzi občanmi o podstate a význame zákonov, ktoré sú rôzne ponímané a rôzne uplatňované v spoločnosti, ako sú zákony o propagácii, popieraní či extrémizme, alebo aj presadzovaní gender a homosexuálnej ideológie.
V.
OBNOVÍME POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU A  POTRAVINOVÚ
SEBESTAČNOSŤ  SLOVENSKA, PODPORÍME ROZVOJ VIDIEKA
Našou prioritou je silná podpora poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti, dosiahnutie lepšieho zabezpečenia obyvateľov Slovenska kvalitnými a zdravotne neškodlivými potravinami.
Dôvody: Obnovenie poľnohospodárskej činnosti na Slovensku zabezpečí značný počet pracovných miest pre obyvateľov Slovenska a zníži počty nezamestnaných, vytvorí podmienky pre rozvoj vidieka. Produkcia potravín na tradične kvalitnej a zdravotne garantovanej úrovni zabezpečí zvýšenie sebestačnosti Slovenska v potravinách, zníži jeho závislosť na dovážaní podradných, často rizikových potravín zo zahraničia a zvýši tak potravinovú bezpečnosť občanov.
VI.
ŽIADAME DEMOKRACIU PRE VŠETKÝCH
Demokracia má zabezpečiť slobodu a rovnosť pre všetkých. Nemá vytvárať priepastne majetkové rozdiely a každému musí umožniť  dosiahnuť dôstojnú životnú úroveň. Majetkové postavenie nesmie mať vplyv na uplatňovanie občianskych práv občanov, justičnú spravodlivosť, dostup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu. Štátne orgány a inštitúcie, vrátane polície a súdnictva musia fungovať pružne a včas v prospech a k spokojnosti občanov. Nedopustiť aby dochádzalo k zbytočnému šikanovaniu občanov a nedodržiavaniu ustanovení zákonov z ich strany.
Dôvody: Terajšia demokracia na Slovensku je falošná a nehumánna. Nezabezpečuje deklarovanú slobodu a rovnosť. Dôkazom toho je existencia státisícov nezamestnaných ľudí, ale aj bezdôvodná podpora osôb ktoré nikdy nepracovali a nechcú pracovať. Faktom sú pretrvávajúce nízke platy pracujúcich, učiteľov, zdravotného personálu, ale aj nízke dôchodky Prejavom falošnej demokracie sú aj nedokonalé ekonomické zákony umožňujúce daňové úniky,   fungovanie podvodníckych a špekulatívnych nebankových subjektov, takzvaných podnikateľských firiem i jednotlivcov, ktoré ožobračujú občanov, malých podnikateľov i živnostníkov, vedú ich ku krachom a exekúcii ich majetku.
Ďalšie opatrenia:
- presadíme do zákona, aby neziskové organizácie /organizácie tretieho sektora/ financované zo zahraničia mali povinnosť pri každom mediálnom výstupe uvádzať zdroj, ktorý ich financuje. Všetky média, printové i digitálne budú uvádzať v záhlaví svojho vlastníka aj jeho štátnu príslušnosť;
- budeme požadovať zjednodušenie procesu výberu daní. Niektoré sadzby dane, odvody a poplatky, vrátane pokút sa musia prehodnotiť. Uvedené procesy sa musia tak sprehľadniť, aby okrem občanov, živnostníkov a malých firiem dôsledne a včas odvádzali finančné prostriedky aj monopoly a korporácie, aby daňové úniky nemohli byť kryté štátnymi úradníkmi;
-zavedieme takzvanú „milionársku daň“, prostredníctvom ktorej budú solventné kategórie občanov výraznejšie participovať na efektívnom fungovaní štátu;
- vrátime dôstojnosť a objektívnosť naším verejnoprávnym médiám . Budeme presadzovať, aby tieto vytvárali široký mediálny priestor, ktorý umožní rovnako všetkým politickým stranám, občianskym združeniam a občanom otvorene  diskutovať o skutočných aktuálnych problémoch a témach v spoločnosti, ktoré sa dotýkajú väčšiny občanov Slovenska, ich prítomnosti i budúcnosti. Bude sa od nich vyžadovať objektívnosť podávaných informácii a nie tendenčné, zavádzajúce spravodajstvo, ale aj ostatné prinášané informácie, hodnotenia a postoje;
- presadíme vymožiteľnosť práva vymedzením doby riešenia súdnych sporov ;
VII.
ZASTAVÍME AKÚKOĽVEK FORMU PRIVATIZÁCIE A POTRESTÁME TÝCH,
ČO ROZKRADLI MAJETOK  NÁRODA
Je nevyhnutné zabrániť ďalšej privatizácií a uskutočniť prehodnotenie privatizácie realizovanej  na našej spoločnosti po roku 1989. KSS s dlhoročnou históriou je zárukou toho, že to reálne aj uskutočníme.

Dôvody: Je potrebné prijatie takých opatrení, ktoré znemožnia privatizovať ďalšie prosperujúce a pre občanov potrebné podniky a zariadenia, ktoré by v súkromných rukách slúžili predovšetkým ziskom ich majiteľov a ďalej zvyšovali náklady občanov v produktoch a službách. Z dôvodu spravodlivosti je potrebné prehodnotiť privatizáciu najproduktívnejších a pre štát prínosných
podnikov a v prípade zistenia pochybení, alebo porušenia zákona a morálky prijať opatrenia na nápravu v prospech občanov Slovenska.
Ďalšie opatrenia:
-všetci, ktorí od roku 1989 privatizovali, budú musieť doložiť ako boli splnené a naplnené privatizačné projekty. Tiež budú musieť preukázať cez reálnu hodnotu privatizovaného majetku v danej dobe, že štát nebol okradnutý a podvedený;
VIII.
NA PRVOM  MIESTE MÁ BYŤ STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV SLOVENSKA
Za prvoradé poslanie parlamentu a vlády SR považovať starostlivosť o občanov Slovenska, o zem a pôdu našich otcov a dedov, o budúcnosť našich detí a vnukov. Nie starostlivosť o imigrantov, ktorí sú vyháňaní zo svojich krajín a pre ktorých je organizovaný ich odchod do Európy.
Navrhneme a budeme presadzovať politiku nepodporovania masovej migrácie na Slovensko. V zahraničnej politike budeme navrhovať, aby starostlivosť o migrantov bola povinnosťou bývalých koloniálnych mocnosti a krajín, ktoré v ostatných troch desaťročiach rozpútali a viedli vojny a ozbrojené konflikty v krajinách, odkiaľ migranti prichádzajú. Teda tých, ktorí terajší stav, utrpenie a strach migrantov spôsobili.
Ďalšie opatrenia:
- prehodnotíme a upravíme všetky zákony, ktoré vedome či nevedome ožobračujú občanov priamo či nepriamo. Ide hlavne o zákony pracovného práva a odmeňovania, aj o zákony sociálne. Ich úpravou vrátime dôstojne a čestné miesto učiteľom, zdravotníckym pracovníkom a záchranárom, terénnym sociálnym pracovníkom, ale tiež dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým a odkázaným občanom;
- motivačnou politikou a účinnou podporou v zákone predídeme odchodu mladých ľudí zo Slovenska;
- budeme presadzovať implementáciu pro-rodinnej politiky, ktorá dokáže motivovať mladých ľudí k založeniu rodiny a udržanie populačnej línie, ktorá zlepší demografickú situáciu na Slovensku;
- zastavíme reformu zdravotníctva, v ktorej sa ďalej prehlbujú trendy, že „zdravie je tovarom a zdravotníctvo biznisom pre finančné skupiny“. Štruktúra, financovanie i fungovanie zdravotníctva musí byť také, aby výsledkom bola spokojnosť pacienta a zdravotníckeho personálu, ale  tiež zdravotná starostlivosť na úrovní súčasných poznatkov a možnosti medicíny;
IX.
BUDEME USILOVAŤ O POSTUPNÝ ODCHOD Z NATO
Presadzovanie štátnych záujmov Slovenska a jeho občanov nie je zlučiteľné s našim členstvom v agresívnom bloku NATO. Budeme navrhovať opatrenia na postupný odchod z tejto aliancie.
Budeme usilovať o nezávislú a nestrannú zahraničnú politiku v prospech občanov Slovenska, plne v súlade s ustanoveniami Charty OSN . Sme proti akémukoľvek porušovaniu medzinárodných právnych noriem a dohôd.
Severoatlantická aliancia je nástrojom na presadzovanie geopolitických záujmov predovšetkým USA a niektorých európskych mocnosti. Ich minulá i terajšia politika nezodpovedá ani záujmom Slovenska, ani jeho geografickému a historickému postaveniu.
Prvým krokom bude presadzovanie neúčasti našej armády na cvičeniach NATO a odvolania našich vojakov zo zahraničných misii NATO. Tiež zrušenie rozhodnutia o vybudovaní na Slovensku prvej vojenskej základne NATO.
X.
VYKORENÍME KORUPCIU NA SLOVENSKU
Za prvoradé v protikorupčnom úsilí považujeme prijatie jednoznačných a prísnych zákonov na elimináciu korupcie, podvodov a neoprávneného obohacovania sa, rýchle vyšetrovanie a nekompromisné stíhanie páchateľov za trestné činy v daných oblastiach.
Prednosťou Komunistickej strany Slovenska v porovnaní s inými politickými subjektmi je, že je stranou, ktorá nemá zviazané ruky vďačnosťou sponzorom či oligarchom. To KSS predurčuje na nekompromisné presadzovanie národných a štátnych záujmov prospešných všetkým občanom.
Sme za kompletnú reformu verejného obstarávania, ktoré bude otvorené a prehľadné. Presadzujeme zmenu zákona zverejňovania zmlúv na princípe „nezverejnená alebo neúplná zmluva je neplatná“. Trváme na odstránení dodatkov k zmluvám vo verejnom obstarávaní. Ponúkame spoluprácu organizáciám, ktoré sa venujú odhaľovaniu korupcie na Slovensku. Sme za zavedenie zákona o hmotnej zodpovednosti politikov a vysokých štátnych úradníkov v riadiacich pozíciach. Presadzujeme plnoprávnu ochranu oznamovateľov korupcie.
.