1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Program

Aktualizácia postupu po VII. zjazde KSS

(schválené VII. Zjazdom KSS dňa 5. februára 2011 v Lučenci)

Mnohé vyjadrenia jednotlivých členov strany, ale i sympatizujúcich nestraníkov, výročné rokovania, ale aj analýzy potvrdzujú, že väčšina smerovaní vytýčených na mimoriadnom i VI. zjazde KSS bola správna. Z uvedených záverov je možné konštatovať a bolo by to aj najjednoduchšie pre dnešný zjazd stanoviť, že smerovanie činnosti KSS po VII. zjazde  by sa malo uberať dôsledným napĺňaním záverov predchádzajúcich dvoch zjazdov strany.

K tomu je nevyhnutný energickejší a náročnejší postup vedenia strany, teda ÚV KSS, jeho Predsedníctva, vyššia náročnosť voči nižším stupňom, väčšia pružnosť, ale aj nekompromisnosť a otvorenosť na jednotlivých stupňoch straníckej výstavby, v samotnej členskej základni tak, ako si to skutočný triedny boj v podmienkach reálneho kapitalizmu vyžaduje.

Skúsenosť po VI. zjazde však ukázala, že vytýčené ťažké a početné úlohy nedokážeme súčasnými silami a možnosťami strany naplniť do dôsledkov. Racionálne, ale aj efektívne bude, ak si realisticky vytýčime priority, ktoré budú stáť v centre pozornosti celej strany a ich naplňovaním v konkrétnej spoločensko-politickej situácii budeme usilovať o pozitívny posun v postavení KSS na politickej scéne Slovenska, ako aj o výrazné zvýšenie akcieschopnosti strany.

Ak sa zhodneme s hodnotením uvedeným v Správe o činnosti, prednesenej na dnešnom zjazde, s ohľadom na situáciu v spoločnosti a stav verejnej mienky občanov, pracujúcich, nezamestnaných, študentov, dôchodcov a ďalších skupín, mali by sme sa bezprostredne po zjazde zamerať na nasledujúce činnosti a oblasti:

1. Za prvoradú úlohu a cieľ nášho snaženia v najbližšej etape považovať prebúdzanie  občanov Slovenska od politickej ľahostajnosti k protestu a odporu voči tomuto kapitalistickému systému.

Mimochodom, ako inšpirácia nám môžu poslúžiť skúsenosti samotného zakladateľa Ruskej sociálno - demokratickej robotníckej strany V.I.Lenina , ktorý v roku 1903 v Liste do redakcie Iskry písal, že je treba široké masy postupne dvíhať od politickej ľahostajnosti k protestu a zápasu, od všeobecného ducha protestu k uvedomelému prijatiu našich názorov, od prijatia týchto názorov k podpore hnutia, od podpory hnutia k organizovanej účasti v strane.

Aktuálnosť uvedenej úlohy vyplýva z poznania postojov,názorov a celkovej verejnej mienky občanov a pracujúcich na Slovensku, ktoré sa takto sformovali v dôsledku objektívnych faktorov vývoja po roku 1989, ale aj v dôsledku zámerného, cieľavedomého pôsobenia politiky vládnucich kruhov, s využitím hlavne médií, politických strán, spoločenských organizácií, občianskych združení a iných inštitúcií.

V podmienkach totálnej mediálnej blokády a ignorovania našej strany, pretrvávajúceho silného oficiálneho
i neoficiálneho antikomunizmu, klamania a zavádzania občanov ostávajú nám  na dosahovanie vytýčeného cieľa nasledujúce prostriedky:

-     periodikum KROKY a iné príležitostné tlačoviny strany;

-     internetové formy komunikácie s občanmi;

-     agitačná a propagačná činnosť  ZO, OV, KV a každého člena KSS v miestach ich pôsobenia;

-     praktická činnosť straníckych organizácii a orgánov jednotlivých stupňov v miestach a regiónoch;

-     podpora, pomoc a organizovaná účasť komunistov a sympatizantov na zápase za ekonomické záujmy pracujúcich - na protestných zhromaždeniach, štrajkoch, mítingoch organizovaných odbormi, ale aj pôsobením KSS medzi pracujúcimi;

Zároveň je však potrebné podotknúť, že aj vyššie uvedené prostriedky a činnosti je nutné ďalej skvalitňovať, zapájať do nich stále širší okruh ľudí a zabezpečovať ich profesionálnu úroveň.

Periodikum KROKY, príležitostné tlačoviny strany a internet

Na zabezpečenie ich aktuálnosti, pestrosti, rôznorodosti informácií čo do obsahu, foriem a pokrytia jednotlivých miest a regiónov Slovenska, vyčleniť pravidelných  dopisovateľov z jednotlivých krajov, alebo okresov, ktorí budú zabezpečovať príspevky z okruhu pôsobnosti daných organizácií. Dopisovatelia budú zodpovedať za svoju činnosť príslušnému straníckemu orgánu, ktorý ich vyčlenil a ich činnosť bude koordinovaná redakčnými radami Krokov, Vnútrostraníckeho spravodaja, jednotlivých foriem internetovej komunikácie, ktoré budú pracovať podľa spracovaných rámcových plánov a konkrétneho vývoja situácie.

Vytvoriť redakčné rady jednotlivých mediálnych prostriedkov, ktoré sa budú zodpovedať ÚV a budú garantom rešpektovania hlavnej línie politiky strany v zmysle Programu strany, záverov zjazdu a uznesení ÚV KSS vo svojich výstupoch.

Na  skvalitnenie internetovej stránky je potrebné okrem zmeny dizajnu a štruktúry zlepšiť prispievateľskú činnosť samotných členov Predsedníctva a ÚV KSS. Nevyhnutné je tiež zabezpečiť pravidelné príspevky z miest a regiónov.

Ak budú ponechané alebo rozširované internetové stránky krajských alebo okresných organizácii, ich redakčné rady schváli príslušný stranícky orgán, ktorý zabezpečí kontrolu nad výstupmi na stránke v zmysle oficiálnej línie politiky strany a bude za ne zodpovedať.

Agitačná a propagačná činnosť straníckych organizácii a orgánov a ich praktická činnosť

Dané oblasti činnosti straníckych organizácii, orgánov, ale aj jednotlivých členov KSS sa musia výrazne zintenzívniť, skvalitniť a uskutočňovať s určitou plánovitosťou, s pružným reagovaním na vývoj situácie i na meniace sa možnosti a príležitosti. Je jasné, že ich treba prispôsobiť podmienkam v miestach a regiónoch. Je však nutné zdôrazniť, že sa nemôžu obmedziť na nostalgiu, len na spomienky na minulosť- to znamená len na oslavy významných výročí, sviatkov a historických udalostí, kladenia vencov. Mali by
byť spájané predovšetkým so súčasnosťou, reagovať na zhoršujúce sa postavenie pracujúcich, zväčšovanie rozdielov medzi majetnou triedou buržoázie a zhoršovaním kvality života pracujúcich občanov, dôchodcov, ale aj mladých rodín s deťmi a ďalších skupín obyvateľstva. Je potrebné reagovať na prepúšťanie zamestnancov, znižovanie ich mzdy a príjmov, celkové zlé pracovné podmienky, vzťahy zamestnávateľov a manažmentu k zamestnancom, ale aj na zneužívanie financií štátu a samospráv na obohacovanie sa úzkeho vybraného okruhu podnikateľov, ale aj iných osôb.

Okrem agitácie, osobného kontaktu, stretávania sa a diskusii s občanmi je potrebné využiť i vlastné  materiály spracované a vydávané na úrovni okresov i krajov. Pri včasnom spracovaní väčšieho množstva príspevkov naraz ku konkrétnej miestnej či regionálnej problematike a objednaní za úhradu aspoň 300 kusov novín Kroky pre konkrétnu organizáciu /región/ je možné túto problematiku zaradiť aj do periodika Kroky.

2. Zvýšiť ideovú a politickú pripravenosť členov a funkcionárov strany

Od novembrového prevratu v roku 1989 sa ideové vzdelávanie, až na výnimky, vytratilo zo straníckeho života. Súčasný stav je alarmujúci. Potvrdzujú to aj poznatky z postojov a správania sa niektorých našich členov pri jednotlivých voľbách v predchádzajúcich rokoch, ktorí sa mnohokrát ťažko orientovali medzi programami komunistických a sociálnodemokratických  kandidátov a ich voľbou, pri organizovaní petičných akcií  KSS, do ktorých ich samotných bolo potrebné presviedčať.

Súčasný program a ciele KSS sa odvíjajú od tvorcov marxistického učenia a vodcov proletariátu Marxa, Engelsa a Lenina, zo skúseností medzinárodného komunistického hnutia v  zápase proti kapitálu a vykorisťovaniu. KSS nadväzuje na všetko pozitívne, čo sa pre oslobodenie ľudstva spod útlaku svetového kapitalizmu vykonalo, chce a musí sa poučiť i z neúspechov a chýb, aby sme mohli sústavne a rozvážne postupovať v plnení nášho programu, zjednocovať všetko pokrokové, revolučné, čo v terajšej etape existuje. Plnenie daného cieľa je dôležitou podmienkou na uskutočňovanie agitačnej a propagačnej práce medzi pracujúcimi, ako aj ďalších činností uvedených v predchádzajúcom bode. Naše poznanie potrebnosti ideového vzdelávania potvrdzujú aj tieto pamätné slová Fridricha Engelsa:

„Od tých čias, čo sa stal socializmus vedou, má sa ako veda pestovať, to znamená, že sa musí študovať.“

Súčasná situácia si vyžaduje premyslieť, navrhnúť a uviesť do praxe možnosti a formy vzdelávania v záujme ideového rastu členov. V mestách a obciach, kde existujú väčšie základné organizácie, zabezpečiť  ideové vzdelávania v rámci členských schôdzí a kde táto možnosť nie je, pristúpiť k osobnému štúdiu. Zovšeobecniť skúsenosti niektorých organizácií v tejto oblasti, napríklad takých, ako je v Spišskej Novej Vsi alebo aj iných a na ukončenie jednotlivých etáp straníckeho vzdelávania organizovať diskusie alebo semináre. Uvedené vzdelávanie bude potrebné usmerniť obsahovo z centra a zabezpečiť k nemu aspoň základnú potrebnú literatúru alebo články a state, ktoré budú danému vzdelávaniu napomáhať.

Je potrebné zdôrazniť, že v tomto vzdelávaní nesmie ísť len o nejaké učenie sa a opakovanie naučených formuliek, ale o schopnosť využívať poznatky marxizmu-leninizmu v praxi súčasného politického zápasu. Presne v zmysle odkazu samotných tvorcov: „Naše učenie nie je dogma, ale návod na činnosť- tak hovorili vždy Marx a Engels.“ Lenin v apríli 1917 v Listoch o taktike zdôrazňuje: „Teraz je  nevyhnutné osvojiť si nespornú pravdu, že marxizmus musí brať do úvahy skutočný život, presné fakty reality a nepokračovať držať sa teórie včerajška, ktorá tak, ako každá teória v lepšom prípade len načrtáva základné, všeobecné, len sa približuje k zachyteniu zložitosti života“.

Usmerňovaním a koordináciou ideovej výchovy sa musí zaoberať vyčlenená ideologická komisia alebo sekcia/skupina/ ÚV KSS, zložená z členov ÚV a vybraných odborníkov z radov KSS, ktorá bude mať stanovené kompetencie  pridelené jej z ÚV KSS. Do doby zriadenia takej komisie a spracovania uceleného programu straníckeho vzdelávania je toto potrebné začať realizovať v podmienkach ZO a v okresných organizáciách ihneď, k tematike  podľa vlastného uváženia. Ucelená koncepcia straníckeho vzdelávania by sa mala začať realizovať najneskôr  od januára 2012.

3.Vypracovať postoj KSS k dôležitým etapám minulosti strany, spracovať aspoň základný náčrt charakteristiky alternatívneho spoločenského systému – socializmu, ktorý v programe strany ako strategický cieľ ponúkame pracujúcim a občanom.

Jedným z vážnych dôvodov odmeraného, až odmietavého postoja občanov ku Komunistickej strane Slovenska je nekritický postoj nás komunistov i našich predchodcov k  etape výstavby socializmu, na čele ktorého bola KSS /KSČ/. Zamlčovanie a popieranie akýchkoľvek nedostatkov, problémov i subjektívnych chýb, vyhýbanie sa otvorenému a kritickému postoju k niektorým problémom, ktorých sme si vedomí
i my sami, budí nedôveru ku KSS, sťažuje pozíciu našej strany v súperení s inými stranami, ale aj zväzuje ruky funkcionárom strany i radovým členom pri mediálnych vystúpeniach, ale aj pri diskusiách s občanmi.

Na druhej strane nedostatok argumentov v hodnotení jednotlivých etáp, zrovnanie predvojnového kapitalistického štátu a povojnovej úrovne socialistického Slovenska a podmienok života väčšiny občanov, ale aj so súčasným stavom kvality života, sťažuje agitačnú prácu a propagáciu politiky strany za celé obdobie jej existencie, ale aj v danom momente.

Neexistencia takéhoto uceleného materiálu vytvára priestor pre antikomunistické jednostranné skresľovanie historických skutočností, klamanie a ohováranie, ale aj váhanie sympatizantov a ľavicovo zmýšľajúcich ľudí, či majú alebo nemajú dôverovať komunistom a ich politike.

Druhým dôvodom, ktorý odrádza pracujúcich od podpory politiky KSS, je určitá všeobecnosť a neurčitosť budúcnosti, ktorú im v programe strany aj vo volebných programoch ponúkame. Deklarujeme cestu k socializmu, ktorú mnohí z nich chápu ako socializmus 50-tych až 80-tych rokov, kritizovaný, spochybňovaný a zosmiešňovaný našimi protivníkmi, ale aj zažitý časťou našich občanov. Občas nevýrazne tvrdíme, že nechceme naspäť, ale „vpred k socializmu“, avšak nemáme ani my ucelenú predstavu aspoň o základných princípoch fungovania takéhoto nového spoločenského systému, aj s rešpektovaním skúseností z nedávnej minulosti. Občania, ani tí pracujúci a vykorisťovaní, nechcú teda „kupovať mačku vo vreci“ a voliť si niečo neisté a neurčité čo súvisí s komunistami, ale vyberajú „menšie zlo“, a to je ten sľubovaný „sociálny štát“, ktorý v skutočnosti vôbec nie je sociálny, ale typický kapitalistický.

Na spracovanie uvedených oblastí je potrebné stanoviť dve pracovné skupiny alebo komisie, ktoré budú zriadené osobitne, alebo ako dve sekcie jednej skupiny. Mali by pozostávať z odborne zdatných členov ÚV KSS, rozšírené o členov a spolupracovníkov z radov KSS i nestraníkov. Termín na spracovanie prvých záverov k jednotlivým oblastiam by nemal byť dlhší ako dva roky od VII. zjazdu KSS. Ich práca nebude samozrejme začínať od nuly, ale budú využívať už existujúce spracované materiály, ktoré môžeme využiť so súhlasom KSČM, KS Ruskej federácie, KS Grécka i iných komunistických a robotníckych strán, ale aj dielčie materiály, ktoré boli spracované v KSS.

4. Aktualizovať Program strany

Komunistická strana Slovenska má dobrý program strany, ktorý bol schválený na 1.zjazde v roku 1994. Skúsenosti z doterajšej činnosti, ohlasy pracujúcich a občanov na politiku strany, zaznamenané neúspechy, ale aj požiadavka skvalitniť vyššie uvedené tri úlohy činnosti strany však vyžaduje tento program aktualizovať. Sú v ňom body a formulácie, ktoré vyžadujú prehodnotenie, spresnenie, doplnenie, preformulovanie a niektoré body už nezodpovedajú situácii, ktorá sa za 16 rokov zmenila. Sú okruhy problémov, ktoré sa dotýkajú činnosti strany a nie je o nich v programe zmienka.

Bude preto nevyhnutné aktualizovať daný program. Jeho aktualizáciou by sa tiež mala zaoberať pracovná skupina zostavená v krátkej dobe po zjazde, ktorá by mala úzko spolupracovať so skupinami vytvorenými na teoretickú prácu /hodnotenie minulosti a náčrt socializmu ako spoločensko - ekonomického systému/. Je potrebné zvážiť, či by súčasťou prípravy daného dokumentu nemala byť vnútrostranícka diskusia a pripomienkovanie programových bodov, prípadne či sa jeho tvorbou priebežne nezaoberať na 1-2 teoretických celostraníckych konferenciách.

5. Zvýšiť akcieschopnosti straníckych orgánov a organizácii

Dostatočne podrobné hodnotenie úrovne vnútrostraníckeho života v Správe o činnosti i úvodné konštatovanie v tomto materiáli jasne naznačili, že jednou z hlavných príčin nenaplnenia cieľov vytýčených na mimoriadnom i VI. zjazde KSS bola nepostačujúca akcieschopnosť straníckych orgánov a organizácii. V čom spočívala a ako sa prejavovala, bolo tiež podrobne hodnotené.

Na zabezpečenie nápravy v danej oblasti, ktorá je však predpokladom naplnenia všetkých cieľov a postupov vytýčených na dnešnom zjazde a ktoré nám ostávajú ako „resty“ z predchádzajúcich dvoch zjazdov, nie je potrebné vymýšľať nič nové. Je nevyhnutné sa len vrátiť k naplňovaniu osvedčených zásad a pravidiel, ktoré v stranícko-politickej práci platia a ktoré sú zakotvené aj v Stanovách strany.

Pôjde predovšetkým o tieto:

-  Starostlivo pripravovať všetky rokovania straníckych orgánov a organizácií tak, aby naplnili svoje poslanie a zabezpečili aktivitu ich členov na realizáciu politiky strany v okruhu pôsobnosti konkrétnych organizácií a orgánov a naplňovanie ich kompetencie. Prijímať konkrétne a adresné uznesenia a dôsledne
vyhodnocovať ich plnenie.

-  Poznávať skutočné nálady, názory a postoje občanov, hlavne námedzne pracujúcich, v okruhu pôsobnosti straníckych organizácii, objektívne ich vyhodnocovať a na základe toho prijímať opatrenia pre vlastnú stranícko-politickú prácu, pravdivo informovať vyššie stranícke orgány, prípadne navrhovať opatrenia uskutočniteľné v ich kompetencií.

-  Zabezpečovať objektívne a včasné informovanie „zdola hore“ a „zhora dole“, ako základného predpokladu prijímania správneho rozhodovania, ale aj prehlbovania vzájomnej podpory a jednoty postupu.

-  Podstatne zvýšiť aktivitu a iniciatívu straníckych organizácií a straníckych orgánov v uskutočňovaní opatrení, ktoré zviditeľňujú stranu navonok. Reagovať pritom na aktuálne a najpálčivejšie problémy v miestach a regiónoch, ale aj na plnenie zámerov, ktoré vyplývajú z cieľov politiky strany a úloh prijatých na jednotlivých stupňoch straníckej štruktúry. Táto aktivita a iniciatíva však musí byť v rámcoch jednotnej oficiálnej politiky strany a nesmie viesť k dvoj či viackoľajnosti politiky, ktorá by poškodila a znehodnotila celkové úsilie strany.

-  Porušovanie princípu demokratického centralizmu, ako aj iných princípov a pravidiel zakotvených v  Stanovách strany riešiť energicky, zásadovo, so súdružskou otvorenosťou a principiálnosťou a bez neodôvodnených prieťahov.

-  Nepoľavovať v úsilí o rast členskej základne. Využiť hospodársku krízu a prirodzený rast odporu pracujúcich k súčasnej vládnej moci na ich získavanie do radov KSS alebo aspoň na spoluprácu s KSS.

-  Aktivizovať a zmeniť prístup v práci s mládežou, rozširovať spoluprácu s organizáciami SZM v regiónoch a vytvárať predpoklady pre získavanie mladých ľudí do KSS, systematicky napomáhať ich rozvoju podporou ich aktivít a zapájaním do konkrétnej agitačnej práce medzi občanmi. Ak chceme popri nás vidieť aj mladých, musíme hovoriť ich rečou. Ak sa majú stať naším pokračovateľom, musíme im dať do ich rúk našu budúcnosť. Začať treba tým, že viacerí mladí budú tvoriť jadro straníckych orgánov, vrátane Ústredného výboru.

-  Na zabezpečenie sebestačnosti strany pri financovaní stranícko-politických aktivít a základnej činnosti jej orgánov dodržiavať disciplínu platenia a odvádzania členských príspevkov podľa platnej Smernice pre hospodárenie.

Ako ukazujú naše skúsenosti, skúsenosti komunistických a robotníckych strán v bývalých socialistických krajinách, ale aj inde, jedným zo základných predpokladov ako dosiahnuť ciele našich strán, väčšiu účinnosť pôsobenia, lepšie osloviť pracujúcich, pre ktorých hlavne svoju činnosť vyvíjame, ako dosiahnuť jednotu pôsobenia na domácej i medzinárodnej scéne, je stranícka disciplína.

Nepochopenie skutočnej podstaty demokracie, pseudodemokracia, snaha mnohých sa ku všetkému vyjadrovať, ale už menej sa angažovať v praktickej činnosti /z rôznych dôvodov/, spôsobujú oslabenie účinnosti našej práce, vedú k deformáciám demokratického centralizmu, triešteniu síl a zdaniu nejednotnosti, oslabujú autoritu a dôveryhodnosť strany na verejnosti.

Preto zvyšovanie akcieschopnosti straníckych orgánov a organizácií je priamo podmienené aj vnútrostraníckou disciplínou. Zvlášť vtomto období, kedy okrem netrpezlivých snáh o napredovanie strany a dosiahnutie viditeľných výsledkov, hľadania „právd“, správnych postupov, teoretických zdôvodnení politických krokov sú tu aj snahy našich protivníkov narušiť jednotu, a tým i akcieschopnosť jedinej, skutočne ľavicovej strany, s víziou spravodlivej a humánnej spoločnosti.

Niektoré návrhy úprav Stanov strany by mali preto tiež smerovať na prehĺbenie straníckej disciplíny.  Hoci pred nami bezprostredne nestoja tak náročné úlohy, aké boli pred ruskými boľševikmi v roku 1919, situácia našej strany a v samotnej strane je natoľko zložitá, že inšpiráciou pre postup v danej oblasti môže jednoznačne slúžiť časť uznesenia z VIII. zjazdu strany boľševikov, ktoré konštatuje: „Strana je v takej situácii, kedy najprísnejší centralizmus a prísna disciplína sú absolútnou nevyhnutnosťou. Všetky rozhodnutia vyšších stupňov sú absolútne záväzné pre nižšie. Každé uznesenie musí byť predovšetkým splnené a až potom je prípustné odvolanie k zodpovedajúcemu straníckemu orgánu. V tomto zmysle v strane v danej etape je nevyhnutná priam vojenská disciplína.“. /VIII. zjazd Ruskej komunistickej strany boľševikov, marec 1919

Vyššie uvedené  smerovanie činnosti strany po VII. zjazde KSS uvádza návrhy priorít, ktoré by sme mali plniť bezprostredne po zjazde. Očakávame k nim návrhy, doplnenia a ďalšie reakcie v diskusii, prípadne písomne.

Musíme mať však na pamäti, že pred nami ostáva aj celý rad nesplnených predsavzatí a úloh zo VI. i mimoriadneho zjazdu KSS a tie chceme splniť, pretože sme sa presvedčili, že ich vytýčenie a smerovanie bolo správne.

Program Komunistickej strany Slovenska

(Schválený I. zjazdom KSS 15. mája 1994 v Leviciach)
Robotnícke a komunistické hnutie v 20. storočí významnou mierou prispelo k humanizácii modernej civilizácie. V dôsledku podcenenia niektorých objektívnych zákonitostí spoločenského vývoja a radom chýb a omylov pri jeho riadení sa nepodarilo v európskych socialistických krajinách úspešne zavŕšiť proces budovania sociálne spravodlivej a demokratickej spoločnosti – socializmu. Idea sociálnej spravodlivosti, neformálnej demokracie a reálneho humanizmu je však naďalej túžbou väčšiny ľudstva.
Kapitalizmus, napriek mnohým premenám nedokázal zmeniť svoju podstatu – egoizmus bohatých. Priepasť medzi bohatstvom a biedou sa prehlbuje, sociálne napätie neustále narastá. Vyhrocujú sa globálne problémy, nerovnomernosť vývoja sa zväčšuje, svet sužujú vojnové konflikty, ekologické a  sociálne problémy nadobúdajú katastrofický charakter. Ilúzia spoločnosti všeobecného blahobytu sa rozplynula. Ľudstvo, ak má prežiť, musí hľadať alternatívne riešenia. Skúsenosti z budovania socializmu nadobúdajú v tomto procese novú aktuálnosť.
Dnešné Slovensko prežíva jedno z najťažších období svojich novodobých dejín. Namiesto demokratických premien a ekonomickej reformy, ktorú väčšina obyvateľstva po roku 1989 očakávala, pravicové sily nastúpili cestu triednej pomsty, totálnej negácie spoločenskej praxe minulých desaťročí a násilnej obnovy kapitalizmu. Dochádza k postupnej likvidácii aj tých najzákladnejších sociálnych istôt ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou. Prudko sa znižuje životná úroveň státisícov občanov, dochádza k hlbokému úpadku
priemyselnej výroby a k rozvratu poľnohospodárstva. Školstvo, zdravotníctvo, veda a kultúra sú v dezolátnom stave. Prudký rast kriminality a brutálneho násilia narúša základy spoločenskej stability a morálky. Tieto skutočnosti nemobilizujú tvorivý potenciál spoločnosti, ale vyvolávajú pesimizmus a apatiu.
Stále viac ľudí chápe, že totalita súkromného vlastníctva a nekontrolovateľný trh nevedú k prosperite a demokracii, ani k sociálnej spravodlivosti.

1. Spoločenský systém

Celá história ľudstva je spojená s hľadaním optimálneho spoločenského systému, ktorý by uspokojil túžby ľudí po sociálnej spravodlivosti a šťastí. Tento proces pokračuje aj dnes.
Vývoj posledných desaťročí ukázal, že tzv. reálny socializmus, aj keď priniesol mnoho pozitívneho, tento ideál nesplnil.
Riešením nie je ani návrat k spoločenskému systému, ktorý spočíva na absolutizácii súkromného vlastníctva a trhového mechanizmu. Snahy o jeho reštauráciu, ktoré sú obsahom súčasných premien v našej krajine, KSS rozhodne odmieta, lebo sú v evidentnom rozpore s tým, čo sa chápe pod spoločenským pokrokom.
Spoločenský systém, o ktorý sa KSS bude dlhodobo usilovať, je socializmus, zbavený zjednodušených predstáv a subjektivizmu. Chápe ho ako spoločnosť nielen sociálne spravodlivú, ale aj skutočne humánnu, v ktorej nie majetok, ale kvality človeka sa stanú rozhodujúcim meradlom medziľudských vzťahov a hlavnou formou vlády bude ľudová samospráva v plnej rôznorodosti jej foriem.
Za základnú formu politického systému Slovenskej republiky považuje KSS demokraciu a politický pluralizmus. Je proti akémukoľvek obmedzovaniu prístupu i menších politických strán a hnutí do parlamentu. Preto usiluje o zmenu volebného zákona tak, aby mali všetky politické strany a hnutia možnosť pomerného zastúpenia v Národnej rade SR podľa počtu získaných hlasov. Volebný zákon by mal tiež poskytovať možnosť odvolateľnosti poslancov, ktorí neplnia predstavy svojich voličov. Samosprávna demokracia, o ktorú usilujeme, nás súčasne vedie k podpore a presadzovaniu všetkých foriem ľudovej samosprávy – právnej i výrobnej – a demokratických inštitúcií občianskej spoločnosti najmä odborových, družstevných, ženských, mládežníckych, záujmových a stavovských.
KSS pokladá rešpektovanie Ústavy a zákonov Slovenskej republiky za samozrejmosť. Zákony však tvoria ľudia ovplyvnení politickými či inými záujmami. Preto je za právny štát nielen z hľadiska uplatňovania zákonov, ale aj pri tvorbe ich obsahu. Za dôležitý predpoklad realizácie princípu právneho štátu pokladá garantovanie ľudských práv a slobôd pre všetkých občanov bez výnimky. Je proti akejkoľvek diskriminácii občanov pre ich sociálne postavenie, politické presvedčenie, náboženstvo, rasu, národnosť alebo pohlavie,
ako aj proti obmedzeniu z akýchkoľvek dôvodov v práve na vzdelanie, na ochranu zdravia a na kultúrny rozvoj.
Svoju činnosť bude KSS rozvíjať v duchu vlastenectva, zodpovednosti za rozvoj Slovenskej republiky. Chce prispievať k tomu, aby Slovenská republika bola konsolidovaným štátom, požívajúcim medzinárodnú dôveru, v ktorom sa jeho občania bez rozdielu budú cítiť doma a budú ho pokladať za svoju vlasť.
KSS odmieta svetonázorovú, rasovú, národnostnú neznášanlivosť a šovinizmus, je proti politickej a spoločenskej diskriminácii ateistov.
Slovenská republika je vlasťou a domovom nielen Slovákov, ale aj všetkých príslušníkov národností a etnických skupín žijúcich na jej území. Postoje KSS k tejto problematike vychádzajú z osvedčených princípov marxistického riešenia národnostnej otázky. Preto sa bude zasadzovať o rovnoprávne postavenie všetkých občanov Slovenskej republiky bez rozdielu a v duchu zásad internacionalizmu vystupovať proti všetkým prejavom nacionalizmu, separatizmu a iredentizmu.
V bezpečnostnej politike je KSS proti deštrukcii právneho systému štátu prejavujúceho sa v ohrození osobnej bezpečnosti občanov. Preto je za rozvoj a upevnenie právnych noriem na ochranu obyvateľstva proti neustále sa zvyšujúcej kriminalite, ktorej treba predchádzať predovšetkým odstraňovaním jej
sociálno-ekonomických koreňov. Je za obnovu trestu smrti za zvlášť nebezpečné a brutálne kriminálne činy.

2. Za prosperitu a sociálnu spravodlivosť

KSS je presvedčená, že výkonnosť ekonomiky a jej rozvoj závisí od všestranného a slobodného uplatnenia talentu a schopnosti každého jednotlivca. Za dôležitý krok k dosiahnutiu tohoto cieľa považuje socialistickú
trhovú ekonomiku, opierajúcu sa o hospodársku demokraciu a o rovnoprávne využívanie predností socialistického plánovania, trhového mechanizmu a tovarovo-peňažných vzťahov. Zvýšenie výkonnosti ekonomiky je prostriedkom k zabezpečovaniu sociálnych potrieb občanov.
Premenu vlastníckych vzťahov chápe KSS ako nevyhnutnú súčasť ekonomickej reformy. Jej výsledkom musí byť vytvorenie systému, v ktorom výrobca bude súčasne vlastníkom, alebo spolupodieľníkom na výsledkoch práce. Ide o to, aby vznikol sektor založený na samosprávnom princípe vlastníctva, schopný
efektívne súťažiť s ostatnými formami podnikania. Je proti bezprávnemu výpredaju národného majetku zahraničnému kapitálu, bezbrehým reštitúciám a neoprávneným reštrikciám. Je proti súčasnému chápaniu privatizácie ako nástroja obohacovania sa jednotlivcov a vytvárania triedy novodobých vykorisťovateľov.
KSS je v procese zmeny vlastníckych vzťahov za rešpektovanie plurality a rovnoprávnosti vlastníckych foriem, od ekonomického prenájmu podnikov samosprávnym zamestnaneckým kolektívom cez družstvá, komunálne vlastníctvo, zamestnanecké akcie až po súkromné vlastníctvo v drobnom podnikaní. Účasť zahraničného kapitálu v ekonomike Slovenska pokladá KSS za prínos len vtedy, ak znamená rozvoj konkrétneho podniku, jeho modernizáciu, zvýšenie produktivity práce, miezd a zamestnanosti.
KSS odmieta mechanické nahradzovanie centrálno-byrokratického systému riadenia systémom živelného, ničím neregulovaného trhu.
Vláda sa nesmie zriekať zodpovednosti za stav hospodárstva a podnikov, ktoré sú ešte stále vo vlastníctve štátu. V poľnohospodárstve je KSS za nevyhnutné zachovanie rozhodujúceho podielu poľnohospodárskej družstevnej výroby, ktorá sa osvedčila, je v súlade s celosvetovou tendenciou a zďaleka nevyčerpala možnosti svojho ďalšieho rozvoja. Úlohou poľnohospodárskej výroby je zabezpečiť dostatok kvalitných, zdraviu nezávadných potravín. Štát musí účelovou subvenčnou, dotačnou a úverovou politikou tomuto všemožne napomáhať.
KSS zdôrazňuje, že za sociálnu politiku nesie plnú zodpovednosť štát. Jeho funkcia je v tejto oblasti nezastupiteľná. Štátna sociálna politika má podporovať pracovné výkony a ich oceňovanie, nielen  zmierňovať dopady sociálnej diferenciácie. Sústava nemocenského, dôchodkového a sociálneho poistenia musí plne zabezpečiť potrebnú starostlivosť o občanov, ktorí na ňu majú nárok. Rovnaký dôraz kladie KSS na zabezpečenie starostlivosti o invalidov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Mladé rodiny nemôžu byť odkázané len na pomoc rodičov, vstup do dôchodkového veku by nemal byť začiatkom
živorenia. Za zvlášť dôležité KSS považuje zaručiť ženám právo slobodne sa rozhodnúť, či budú pracovať, alebo zostanú v domácnosti. Bude presadzovať zodpovedajúce zastúpenie žien vo verejných funkciách. Ženy musia mať tiež právo na slobodnú voľbu materstva bez akéhokoľvek obmedzenia.
KSS pokladá za spoločensky výhodnejšie namiesto podpôr a charitatívnej činnosti rozvíjať zamestnanosť a rekvalifikáciu. Bude usilovať o dôslednú realizáciu práva na prácu, ako jedného z najzákladnejších práv človeka. Masovú nezamestnanosť pokladá za jav krajne nehumánny.
Zdravotnícka starostlivosť a lieky musia byť bezplatné a prístupné pre všetkých občanov bez rozdielu ich spoločenského postavenia. Zmeny si vyžaduje i štátna bytová politika, ktorá nemôže byť založená na komerčnom základe. Štát by mal zabezpečovať výstavbu nenáročných bytov pre ekonomicky najslabšie vrstvy obyvateľstva, mladé rodiny a výhodnými úvermi podporovať rozvoj individuálnej a družstevnej bytovej výstavby.
Vzťah človeka k prírode považuje KSS za jeden z najzákladnejších vzťahov, do ktorých človek vstupuje. Ignorovanie prírodných faktorov spoločenského vývoja a ekológie môže mať nedozierne následky. Problémy ochrany prírody a životného prostredia majú medzinárodný charakter a preto na realizácii ekologických programov treba zainteresovať celý svet. KSS pokladá za potrebné radikálne zmeniť prístup k problému vzťahu človeka a prírody. Je presvedčená, že doteraz prevažujúce koncepcie ochrany prírody koreniace v odtrhnutosti človeka a prírody, ktorú nemilosrdne využíva, aby ju potom pokrytecky chránil, treba nahradiť koncepciou rozumného spolužitia človeka a prírody.

3. Duchovný rozvoj spoločnosti

V oblasti duchovného života spoločnosti vychádza KSS z koncepcie ideovej tolerantnosti a práva na vlastný názor bez výnimky. Bude presadzovať, aby neznášanlivosť a netolerantnosť, ktoré majú tendenciu
materializovať sa v postihovaní ľudí iného názoru, nahradila tolerantnosť ako východisko a dôležitý atribút demokracie.
Za záruku slobodnej voľby svetonázoru považuje štát, ktorý by mal byť spoločenskou inštitúciou stojacou mimo cirkví a náboženských sporov. Ak má štát túto úlohu splniť, je nevyhnutná jeho odluka od cirkví a zo strany cirkví akceptovanie zákonov štátu.
KSS bude usilovať o to, aby vzdelanie bolo prístupné pre každého, pričom jeho základný rozsah, od najnižších stupňov až po vysokoškolské štúdium bezplatne. Prístup k vzdelaniu nesmie byť obmedzený z dôvodu svetonázoru, národnosti, rasy a politickej príslušnosti, ani nedostatku finančných prostriedkov. Školy by mali byť príkladom slobody myslenia, tolerantnosti, úcty k schopnostiam a talentu. Za základ školskej sústavy považuje KSS štátne školy, cirkevné a súkromné by mali byť len doplnkovou formou. Rozhodne je proti likvidácii predškolských zariadení.
Ďalší ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky nie je možný bez rozvoja vedy. KSS odsudzuje súčasnú deštrukčnú politiku štátu voči vedeckovýskumnej základni. Zachovanie a ďalší proporcionálny rozvoj základného a aplikovaného výskumu je základom technologického rozvoja a
úrovne všetkých odvetví našej spoločnosti. Musí byť v centre pozornosti nielen štátu, ale i podnikovej sféry.
KSS je proti akémukoľvek znevažovaniu kultúrnych hodnôt ľudstva, slovenského národa a to aj tých, ktoré boli vytvorené za posledné štyri desaťročia. Podporuje slobodný rozvoj kultúry a umenia a je proti ich
ideologizácii. Rozvoj kultúry a umenia nemôže byť zabezpečovaný na princípe nehumánnej komercionalizácie, ale dotačnou politikou štátu. KSS je proti rozpredaju kultúrnych hodnôt Slovenska do zahraničia, ale i proti importu brakovej a úpadkovej literatúry.
KSS bude žiadať, aby slovenský rozhlas, slovenská televízia a ostatné informačné prostriedky dôsledne a objektívne informovali občanov a zároveň umožnili prístup aj neparlamentným stranám, spoločenským a záujmovým organizáciám, i jednotlivým občanom bez rozdielu ich politickej príslušnosti vyjadriť svoje stanovisko.
V záujme upevňovania zdravia všetkých vrstiev spoločnosti
bude požadovať vytvorenie možností pre masový rozvoj telovýchovy a športu a ich
dotáciu zo štátneho rozpočtu.

4. Za mier a medzinárodnú spoluprácu

Vo svete, ktorý je neustále sužovaný hlbokými rozpormi moci a závislosti, bohatstva a chudoby vychádza KSS zo svojej spoluzodpovednosti za problémy presahujúce hranice jednotlivých štátov, za osudy ďalších národov a spoločenstiev, za ďalšie utváranie svetového systému. Chce trvalo – aj napriek svojim obmedzeným možnostiam – napomáhať procesom sociálnej emancipácie vo svete, mierovému riešeniu konfliktov, rozvoju celosvetovej bezpečnosti a ozdraveniu globálnych ekosystémov. KSS podporuje požiadavky na vytvorenie nového, spravodlivého ekonomického a informačného poriadku na celom svete. Je si vedomá toho, že cesta zvládnutia globálnych problémov je i cestou otvárania perspektív socializmu vo svete.
V medzinárodnej politickej činnosti KSS podporuje všetky procesy smerujúce k upevneniu mieru, zvýšeniu medzinárodnej bezpečnosti, rozvoju medzinárodnej spolupráce medzi všetkými štátmi a národmi, posilneniu suverenity a integrity Slovenska. Právo slobodnej voľby politického i hospodárskeho a  sociálneho usporiadania a ďalšieho rozvoja národov považuje KSS za potrebné kodifikovať do záväznej medzinárodnej normy.
KSS sa plne stavia za prechod od povojnového blokového zabezpečenia bezpečnosti a stability k novému celoeurópskemu systému dôvery a spolupráce bez akýchkoľvek vojenských blokov. Je za oživenie helsinského procesu v nových podmienkach, za riešenie vznikajúcich národných a národnostných
konfliktov mierovým rokovaním rešpektujúcim záujmy a práva všetkých zúčastnených strán.
KSS nechce, aby sa Slovenská republika stala jednostranne závislou na ktorejkoľvek mocnosti. Nesmie ísť o ekonomickú anexiu, ale o rovnoprávny vstup do integračných procesov, ktorých obsahom by mal byť vzostup materiálnej a duchovnej úrovne, posilnenie osobných slobôd občanov, národnej svojbytnosti a štátnej zvrchovanosti.
KSS usiluje o upevnenie medzinárodného postavenia Slovenskej republiky. Je rozhodne proti tendenciám začleniť Slovensko do NATO. Podporuje myšlienku jeho neutrality uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciami.
KSS je pripravená spolupracovať so všetkými európskymi a svetovými ľavicovými a demokratickými stranami a hnutiami. Zvlášť bude rozvíjať styky s komunistickými stranami štátov, ktoré budujú socializmus. KSS bude podporovať založenie komunistickej internacionály.
V záujme prekonania všetkého, čo v poslednom čase viedlo k narušeniu vzťahov medzi bratským českým a slovenským národom bude osobitnú pozornosť venovať vzťahom s KSČM.

5. Strana

Komunistická strana Slovenska sa konštituovala 29. augusta 1992 zjednotením Komunistickej strany Slovenska ´91 a Zväzu komunistov Slovenska, ktoré v roku 1991 vznikli ako odozva na rozhodnutie vedenia SDĽ transformovať túto stranu na stranu sociálno-demokratickej orientácie.
KSS je stranou marxistickou, nadväzujúcou na pokrokové tradície národného, demokratického, robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu, bývalej KSČ a KSS, na učenie Marxa, Engelsa, Lenina i ostatných mysliteľov ľudstva, ktorí sa zaoberali problémami sociálneho humanizmu – komunizmu, demokracie a sociálnej spravodlivosti.
Cieľom KSS je vybudovať socializmus, spoločnosť demokratickú, politicky a hospodársky pluralitnú, samosprávnu, prosperujúcu a sociálne spravodlivú, umožňujúcu všetkým pracovať, uplatňovať svoju usilovnosť a nadanie, poskytujúcu každému možnosť aktívne sa podieľať na vytváraní svojej vlastnej budúcnosti, zabezpečujúcu všetkým dôstojný život.
KSS vychádza z historických skúseností vývoja socialistickej spoločnosti a usiluje sa o obnovu komunistického hnutia a aktualizáciu jeho pôvodných ideí. Demokratickými metódami chce prispieť k nastoleniu nekapitalistického spoločenského zriadenia, ktoré v prospech pracujúcich bude využívať spojenie predností plánovania s trhovým mechanizmom a výsledky najmodernejšej vedy a techniky.
Za svoj najbližší politický cieľ považuje obnovenie dôvery verejnosti, najmä robotníckej triedy a mladej generácie, v minulosti vážne narušenej uplatňovaním nedemokratických a byrokratických metód v politickej práci i pri riadení spoločenských procesov. Odmieta jednostrannú negáciu všetkého pozitívneho, čo sa v prospech človeka za desaťročia socialistickej výstavby urobilo, ale aj snahy ospravedlňovať chyby a omyly minulosti. Verí v múdrosť ľudu tejto krajiny, v jeho schopnosť rozumom a citom rozpoznať úprimnosť programového snaženia KSS.
KSS je stranou internacionálnou, bezvýhradne sa stavajúcou za politické, sociálno-ekonomické, kultúrne a národné záujmy všetkých, ktorí sa živia vlastnou prácou, hlásia sa k ideám občianskej slobody na základe
demokracie, rovnosti, ľudskej solidarity a sociálnej spravodlivosti. Svojou politickou, sociálnou a spoločenskou podstatou je stranou robotníkov, roľníkov a inteligencie. Obhajuje požiadavky a potreby najširších vrstiev obyvateľstva – pracujúcich a nezamestnaných, dôchodcov a mladých ľudí. Podporuje sociálnu a spoločenskú ochranu matiek. žien, detí, mládeže a rodičovstva. Pôsobí na základe samosprávnych princípov a širokej vnútrostraníckej demokracie.
Poučená históriou posledných desaťročí a v duchu najpokrokovejších revolučných tradícií komunistického a robotníckeho hnutia pokladá KSS za veľmi dôležité prekonať úzko stranícke chápanie politiky a stať
sa súčasťou širokého spektra ľavicových a demokratických síl nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Preto usiluje o rozvoj vzájomnej spolupráce a podpory so všetkými ľavicovými a sociálne orientovanými stranami a hnutiami.
KSS je budovaná na otvorenom programe, otvorenej politike, otvorenej organizačnej štruktúre. Je stranou socialisticky mysliacich a konajúcich ľudí, ktorí sa neustále inšpirujú novými myšlienkami a skúsenosťami a
obohacujú nimi svoju ideovú a praktickú činnosť. Predovšetkým oni môžu uskutočňovať sebaoslobodzovaciu stratégiu, zodpovedajúcu prelomu 20. a 21. storočia.
KSS chce svoj program uskutočňovať v záujme rozširovania ľudských práv a slobôd. Tento záujem je v podmienkach triedne rozdeleného sveta prejavom úsilia o naplnenie všeľudských hodnôt. Môže sa uskutočňovať len prostredníctvom občanov samotných, ak ho prijmú za svoj a ak sa stane programom
ich činnosti. KSS chce k tomu získať podporu všetkých poctivo zmýšľajúcich ľudí.
buy aldactone online Simultaneously aldactone not be administered kalisodergaszczye diuretics and other drugs that cause potassium retention. Edema (renal, hepatic and cardiac origin).